AVG

Privacy Verklaring Stetech Service en Onderhoud BV ten behoeve van cliënten

Contactgegevens: Compagnonsweg 1
9482 WR Tynaarlo

T.0592-541597

In deze privacy verklaring willen we aan onze cliënten heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN OPDRACHTGEVERS; RELATIES EN MEDEWERKERS VAN OPDRACHTGEVERS;

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Het optimaal uitvoeren van onze diensten, onder andere de verkoop en het onderhoud van goederen;
  • Het garantiebeleid;
  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie over de opdracht en/of onze dienstverlening;
  • Wettelijke verplichtingen.
Voor de hiervoor vermelde doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land;
  • Naam bedrijf;
  • BTW-nummer;
  • Telefoonnummer, E-mailadres;
  • Geslacht;
Wij zullen nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht die u ons verstrekt heeft.
Uw persoonsgegevens worden ons opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog uitsluitend gedurende wettelijke bewaartermijnen, garantietermijn en de termijnen gedurende welke wij nog verantwoordelijk zijn voor de door ons verrichte dienstverlening.
Als wij verplichtingen hebben op basis van wettelijke voorschriften dan leven wij deze verplichtingen na.

Privacy verklaring Stetech Service en Onderhoud BV dd 22-5-2018                                             pagina:  1


WEBSITE

Wij maken gebruik van een website, enerzijds voor onze dienstverlening aan u, en anderzijds voor communicatie over onze dienstverlening en informatieverstrekking.
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.
BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is danwel gedurende de termijn dat wij nog tuchtrechtelijk aan te spreken zijn.
BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
DATALEKKEN

Als er sprake is van een datalek dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wij streven er naar dat te doen binnen 48 uur nadat wij het datalek hebben ontdekt, of hierover door onze subverwerker zijn geinformeerd. De melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens is altijd uw verantwoordelijkheid, tenzij wij optreden als verantwoordelijke.
BEËINDIGING EN TERUGGAVE/VERNIETIGING

Als de opdracht die u ons heeft verstrekt wordt beëindigd, dan zullen wij de door u aan ons verstrekte gegevens bewaren voorzover wij op grond van wettelijke bewaartermijnen hiertoe verplicht zijn, danwel gedurende de termijn dat wij nog verantwoordelijk zijn voor de door ons verrichte dienstverlening.
Op uw verzoek zullen wij een copie van de gegevens aan u overdragen.

Privacy verklaring Stetech Service en Onderhoud BV dd 22-5-2018                                             pagina:  2


RECHTEN VAN BETROKKENEN

Wij respecteren de rechten van betrokkenen c.q. opdrachtgevers, en zullen altijd uitvoering geven aan het recht op informatie, inzage en correctie. Wij zullen persoonsgegevens niet meer gebruiken indien een opdrachtgever daarom vraagt.
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen, terzij er gerechtvaardigde gronden die zich daartegen verzetten, bijvoorbeeld zoals onder bewaartermijn is vermeld.
Om gebruik te maken van zijn rechten, kan betrokkene een verzoek indienen bij ons. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail worden gedaan. Wij zullen binnen vier weken beoordelen of een verzoek gerechtvaardigd is. In dat kader kunnen wij aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. Als wij het verzoek niet opvolgen kan bezwaar worden gemaakt bij ons of kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
AANPASSINGEN

Wij kunnen deze privacy-verklaring aanpassen. Indien zich dat voordoet zullen wij u tijdig informeren, en heeft u het recht toestemming te weigeren. In sommige gevallen kan dit betekenen dat de dienstverlenings-overeekomst tussen u en ons daardoor beëindigd moet worden.

Privacy verklaring Stetech Service en Onderhoud BV dd 22-5-2018                                             pagina:  3